Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemler Yapılanması

Genel Olarak “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik”in (İç Sistemler Yönetmeliği) 4. Maddesi uyarınca; iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinin ayrı olarak kurulması esastır. Bu birimlere ek olarak, şirketlere (sadece emeklilik alanında faaliyet gösterenler hariç) aktüerya birimi oluşturma zorunluluğu da getirilmiştir. Ancak aktüerya birimi için, 30.05.2022 tarihli SEDDK[3] genelgesi ile aşağıda...

Anonim Şirket Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması

GENEL OLARAK GENEL KURULA KATILABİLECEKLER Genel Kurula Katılabilecekler Genel kurul, pay sahiplerine ortaklığa veya şirket işlerine ilişkin haklarını kullanabilme fırsatını sunmaktadır. Bu yüzden esas olarak genel kurula katılma hakkı olan pay sahipleridir (veya temsilcileri). Bununla birlikte, çeşitli nedenlerden dolayı, şirketin yönetim kurulu üyeleri, şirketin denetçisi, Bakanlık temsilcisi de genel kurula katılabilmektedir (TK m. 407). Bunların...

İflas, Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Sürecindeki Alacak Toplantıları Arasındaki Farklar

Genel olarak alacaklılar toplantısı, konkordato sürecinde, konkordatonun   tasdikinden önce alacaklıların borçlunun projesini görüşmek üzere bir araya gelerek toplantı yapmaları halini ifade etmektedir.[1] Doktrinde pek çok yazara göre alacaklılar toplantısının temel amacı konkordato projesi hakkında alacaklılarla müzakere etmektir.[2] İİK kapsamında, kanun koyucu tarafından düzenlenmiş bulunan alacaklılar toplantısının, adi konkordato ile adi tasfiye sürecindeki alacaklılar toplantısı arasındaki...

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Saklama Süresi

Hem Türk hukuku hem de mukayeseli hukuk bakımından kişisel verilere dair saklama süresi meselesi Kişisel Verileri Koruma Hukuku’nun temel ilkelerine ilişkindir. 95/46 sayılı Direktif’in 6.maddesinin 1.fıkrasınca, ilgili kişiyi tespit edebilecek biçimde tutulan kişisel verilerin, toplandığı esnada veya daha sonrasında işleme amacına ilişkin olarak gerekli olan süreden daha uzun süre muhafaza edilmemesi gerekmektedir. Keza 25 Mayıs...

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Güncel Değişiklik ve Yenilikler

Son yıllarda ülkemizde turizm sektörünün de gelişmesiyle birlikte konutların turizm amaçlı kiralanma oranı artış göstermiştir. Bu artışın beraberinde birtakım uyuşmazlıkları da getirmesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı (“Bakanlık”) harekete geçirmiştir. Konuya dair değişiklikler ve yenilikler içeren bir torba yasa hazırlanmış ve 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halk arasında “Airbnb Kanunu” olarak da ifade edilen...

Konkordatonun, Mühletten Önce Keşide Edilen Ve Mühlet Öncesi Karşılıksızdır İşlemi Yapılmış Çeklere Etkisi

  1. Konkordato Hakkında Genel Bilgiler Borçlu, borçlarını ödemek istemesine ve kötü niyetli olmamasına rağmen kendisinden bağımsız gelişen piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler nedeniyle kendisini borçlarını vadesinde ödenmemesi veya ödememe tehlikesi içerisinde bulabilir. Bu noktada kanun koyucu tarafından, borçluya ekonomik geleceğini tehlikeye atmadan, gerekli planlamaları yapabileceği uygun bir ortamın hazırlaması amacıyla konkordato kurumu düzenlenmiştir. Bu...

Taşıma Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve  Uluslararası Taşımalarda Uygulanacak Hukuk

Gerek ekonomik gerek sosyal yaşamımızı büyük ölçüde etki­leyen taşımacılık, değişik bakış açılarından hareketle çeşitli biçim­lerde sınıflandırılabilir. Taşımanın gerçekleştirildiği ortamı esas alarak yapacağımız sınıflandırma, bu alandaki temel ayırımı oluş­turur. Bu anlamda taşımacılık, kara, deniz, hava ve iç su taşımacı­lığı olarak bölümlenebilir. Yapılan bu sınıflandırma taşmanın, yolcu veya eşya olması dikkate alınarak, bir adım daha ileri götürülebilir...

Türk Patent Ve Marka Kurumu Nezdinde Marka Yayımına İtiraz Ve Üçüncü Kişi Görüşü

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir (SMK md. 4). Marka...

Kur Farkı ve Kur Farkı Faturasının Uygulamadaki Yeri

Sözleşme serbestisi gereği, yapılan bir sözleşmenin bedeli yabancı para birimi üzerinden belirlenebilir[1]. Ayrıca tarafların, ödemeye ilişkin olarak da aynen mi yoksa Türk Lirası karşılığı ile mi ödeneceği veya Türk Lirası ile ödenecekse hangi kur üzerinden ödeme yapılacağı gibi belirlemeleri yapması da mümkündür. Faturada yer alacak olan bedel ise, hem Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 21/1’e...